Đổi Ename

Link share: change.Ename.vn

Bất cứ khi nào bạn cũng có quyền thay đổi nhân hiệu của mình, ví dụ từ nhân hiệu cũ là HoaiNam1985.Ename.vn đổi sang nhân hiệu mới là HoaiNam.Ename.vn

Sau khi đổi nhân hiệu thì:

Phí thay đổi nhân hiệu Ename

Đổi nhân hiệu trong năm đầu tiên: 10 triệu đồng

Đổi nhân hiệu trong các năm tiếp theo: thêm một năm cộng thêm 10 triệu đồng

Cách đổi nhân hiệu Ename

Hãy gửi Email bằng Gmail mà bạn đăng ký tạo Ename đến địa chỉ admin@ename.vn để yêu cầu đổi sang Ename mới. Email này là căn cứ để chúng tôi thực hiện yêu cầu đổi và chuyển nhượng Ename của bạn. Nội dung Email cần có:

----------

YÊU CẦU ĐỔI ENAME

Ename cũ của tôi là TenCu.Ename.vn

Tôi muốn đổi sang Ename mới là TenMoi.Ename.vn 

---------