Thêm ngôn ngữ

Cho website tên điện tử của bạn

Bạn có thể thêm không giới hạn số ngôn ngữ cho website tên điện tử của bạn bằng cách đăng ký tại đây.

Ví dụ, nếu bạn muốn thêm một trang ngôn ngữ tiếng Anh thì chúng tôi sẽ tạo thêm một trang en.YourName.bidanh.com, tương tự cho các ngôn ngữ khác trên thế giới

Sau khi bạn xây dựng nội dung cho trang ngôn ngữ này thì bạn nên thêm một menu vào cả hai trang để cho phép mọi người chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ.