Đối tác của Ename.vn

Xem thỏa thuận hợp tác 123.Agreement.vn

Quyền lợi khi làm đối tác của ename.vn

Khi một tổ chức uy tín có tên miền như UAH.vn đăng ký làm đối tác của ename.vn thì tổ chức đó cam kết các vị trí quan trọng trong tổ chức đó đều có tên điện tử Name.ename.vn. Đổi lại, website Name.ename.vn của các thành viên đó đều có thể thêm một tên miền Name.uah.vn (nếu thành viên đó đồng ý). Khi đó, các thành viên trong tổ chức ấy có thể gửi tên miền Name.UAH.vn cho khách hàng thay cho Name card của UAH.vn.

Nếu tổ chức của bạn đăng ký làm đối tác của ename.vn thì sẽ được hiển thị trong trang này

Các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam

Engineer.vn - Cộng đồng kỹ sư Việt Nam

Các trường đại học

Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.Association.vn - UAH Association

UAH.vn - Cộng đồng UAH

UAH.Lecturer.vn - Cộng đồng giảng viên đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.Student.vn - Cộng đồng sinh viên đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.Architect.vn - Cộng đồng Kiến trúc sư từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.Designer.vn - Cộng đồng các Nhà thiết kế từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.Engineer.vn - Cộng đồng kỹ sư từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.Builder.vn - Cộng đồng Nhà thầu từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.Structure.vn - Cộng đồng mô phỏng tính toán từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.RaoNha.com - Cộng đồng các nhà quản lý bất động sản từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.SoiNha.com - Cộng đồng các nhà thẩm định bất động sản từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

UAH.eedu.vn - Trường tự học UAH

UAH.ejournal.vn - UAH Ejournal

UAH.

Các trường phổ thông

Hà Nội

HN.Pupil.vn - Cộng đồng học sinh Hà Nội

HN.Teacher.vn - Cộng đồng giáo viên Hà Nội


Các tổ chức giáo dục khác

Các vườn ươm chuyên ngành

Thinking.edu.vn -

Genius.edu.vn

Construction.edu.vn

Các doanh nghiệp và tổ chức khác

TechUni.vn

Structure.vn

NewTravel.vn

Concrete.vn - Nhà sản xuất bê tông

LamSan.net - Nhà cung ứng lâm sản

PhoNui.vn - Nông lâm sản Phố Núi

Kbang.net