Thông tin thanh toán

Link: Payment.Ename.vn / ThanhToan.Ename.vn


Ename.vn xem mọi khoản phí dịch vụ là khoản tài trợ cho dự án này thông qua Sponsor.vn và luôn được tổng hợp trong Thư cảm tạ YourName.sponsor.vn

Vui lòng chuyển khoản phí sở hữu Ename và các phí dịch vụ cho chúng tôi theo thông tin tại Payment.Sponsor.vn với nội dung chuyển khoản: "YourName tai tro Ename.vn"