Spirit.vn

Ename của linh hồn những người đã khuất

Ename.Spirit.vn


Từ spirit có nghĩa là linh hồn.

Nếu một người có nhân hiệu Ename.ename.vn sau khi chết thì website Ename.ename.vn của họ sẽ có thêm một tên miền Ename.spirit.vn để mọi người biết rằng họ đã khuất. Đồng thời, trên tiểu sử Ename.history.vn cũng sẽ có thêm một trang Ename.RIP.vn để mọi người gửi lời tiễn biệt và chia sẻ những hình ảnh chụp chung với họ. 

Khi nhắc đến một người đã khuất, bạn hãy dùng tên miền Ename.spirit.vn của họ thay vì Ename.ename.vn như lúc họ còn sống để thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất. 

Nếu bạn thấy một người có Ename.vn đã chết nhưng chưa có tên miền Ename.spirit.vn thì hãy thông báo ngay cho Report.History.vn để chúng tôi cập nhật.