Các tên miền mà bạn sẽ sở hữu khi có nhân hiệu Ename

Link share: List.ename.vn

Nếu bạn chọn Ename là YourName.Ename.vn thì phần YourName được gọi là nhân hiệu của bạn và là duy nhất trong Ename.vn. Khi đó bạn sẽ được sở hữu tất cả những tên miền trong trang này với phần YourName là nhân hiệu mà bạn chọn khi đăng ký tạo Ename

Hướng dẫn

Nếu bạn đăng ký một Ename là YourName.Ename.vn thì bạn sẽ được:

Website YourName.ename.vn sẽ có thêm các tên miền của các tổ chức trong trang này thay cho thẻ thành viên của tổ chức đó. Tức là website của bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều tên miền trong đó có một tên miền luôn cố định là YourName.ename.vn. Bạn chỉ cần bấm vào menu Home để chuyển đổi giữa các tên miền đang trỏ về website. 

Các tên miền thông tin cá nhân của bạn

Các tên miền chức danh nghề nghiệp của bạn

Nếu bạn trở thành thành viên chính thức của cộng đồng ABC.vn trong danh sách bên dưới thì website YourName.ename.vn sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.ABC.vn

Ví dụ: nếu bạn trở thành thành viên chính thức của cộng đồng Engineer.vn thì bạn sẽ được cấp một tên miền YourName.Engineer.vn trỏ về website YourName.ename.vn tức là website này sẽ có thêm một tên miền nữa dùng đồng thời. Nếu bạn trở thành thành viên của cộng đồng UAH.Engineer.vn thì bạn sẽ được cấp một tên miền YourName.UAH.Engineer.vn trỏ về website YourName.ename.vn. Tương tự cho các cộng đồng khác bên dưới:

Các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam:

NGÀNH SƯ PHẠM

NGÀNH KIẾN TRÚC

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các tên miền thành viên cộng đồng

Nếu bạn được kết nạp làm thành viên chính thức của tổ chức có tên miền ABC.vn trong danh sách bên dưới thì bạn sẽ được tạo một website mới với tên miền YourName.ABC.vn cho bạn tự quản trị như là một đại lý của tổ chức ABC.vn

Ví dụ, nếu bạn là thành viên của cộng đồng Healing.vn thì bạn sẽ được tạo một website YourName.Healing.vn cho bạn tự quản trị như là một đại lý nhượng quyền của Healing.vn

Các cộng đồng sản xuất dịch vụ của Việt Nam:

Các tên miền chức vụ của bạn

Nếu bạn là thành viên của một doanh nghiệp hoặc tổ chức có tên miền ABC.vn thì tổ chức đó sẽ cấp thẻ thành viên cho bạn bằng một tên miền YourName.ABC.vn chuyển hướng (redirect) về YourName.ename.vn. Bạn chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền YourName.ABC.vn sẽ chứng tỏ bạn là thành viên của tổ chức ABC.vn

Nếu bạn là giám đốc (CEO) thứ 2 tại một doanh nghiệp có tên miền ABC.vn thì doanh nghiệp đó sẽ cấp cho bạn 2 tên miền là: CEO2.ABC.vnGiamDoc2.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.ename.vn. Khi bạn cần chứng tỏ mình là người giám đốc thứ nhì của doanh nghiệp này thì chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền CEO2.ABC.vn hoặc GiamDoc2.ABC.vn

Tương tự, nếu bạn là chuyên viên thứ 45 của tổ chức ABC.vn thì sẽ được cấp 2 tên miền là ChuyenVien45.ABC.vnExpert45.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.ename.vn.

Xem hướng dẫn doanh nghiệp tạo các tên miền chức vụ này tại guide.Ename.vn