Các tên miền mà bạn sẽ sở hữu khi có Ename

Link share: List.ename.vn

Nếu bạn chọn Ename là YourName.Ename.vn thì phần YourName được gọi là nhân hiệu của bạn và là duy nhất trong Ename.vn. Khi đó bạn sẽ được sở hữu tất cả những tên miền trong trang này với phần YourName là nhân hiệu mà bạn chọn khi đăng ký tạo Ename

Hướng dẫn

Nếu bạn đăng ký một Ename là YourName.Ename.vn thì bạn sẽ được:

Website YourName.bidanh.com sẽ có thêm các tên miền của các cộng đồng trong trang này thay cho thẻ thành viên của cộng đồng đó. Tức là website của bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều tên miền trong đó có một tên miền luôn cố định là YourName.bidanh.com. Bạn chỉ cần bấm vào menu Home để chuyển đổi giữa các tên miền đang trỏ về website. 

Ví dụ, nếu bạn được kết nạp vào cộng đồng Engineer.vn thì website của bạn sẽ có thêm tên miền YourName.Engineer.vn thay cho thẻ thành viên, nếu bạn trở thành sinh viên của đại học UAH.edu.vn thì website của bạn sẽ có thêm tên miền YourName.UAH.Student.vn để chứng tỏ là thành viên của cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn

Nếu bạn trở thành nhân viên của một công ty có tên miền domain.vn thì công ty đó sẽ cấp cho bạn một "thẻ nhân viên" là một tên miền YourName.domain.vn hoặc Expert123.domain.com chuyển hướng (redirect) về website YourName.bidanh.com. Tên miền YourName.domain.vn hoặc Expert123.domain.com của các doanh nghiệp chỉ có thể chuyển hướng (redirect) về website YourName.bidanh.com chứ không thể trỏ thêm vào website của bạn như các tên miền của các cộng đồng trong trang này. Phần "YourName" luôn phải trùng với các tên miền khác của bạn và là duy nhất. 

Các tên miền thông tin cá nhân của bạn

Các tên miền chức danh nghề nghiệp

Nếu bạn là một nhân sự được đào tạo tại trường đại học nào thì tên miền chức danh nghề nghiệp của bạn sẽ có thương hiệu của trường đại học đó.

Ví dụ: nếu bạn là kỹ sư (engineer) tốt nghiệp từ trường đại học UAH.edu.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.UAH.Engineer.vn để chứng tỏ bạn là một kỹ sư thuộc cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

Nếu bạn là kỹ sư gốc Việt (Engineer.vn) tốt nghiệp tại một trường đại học tại nước Nhật Bản (Japan) thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Japan.Engineer.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của cộng đồng kỹ sư Việt Nam tại Nhật Bản Japan.Engineer.vn

Tương tự cho các ngành nghề bên dưới:

Các tên miền thẻ học sinh của bạn

Nếu bạn là học sinh tại Hà Nội thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.HaNoi.Pupil.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của cộng đồng học sinh HaNoi.Pupil.vn

Nếu bạn là học sinh gốc Việt đang sống tại Japan thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Japan.Pupil.vn để chứng tỏ bạn là một học sinh gốc Việt tại Nhật Bản thuộc thành viên của cộng đồng Japan.Pupil.vn

Nếu bạn được kết nạp vào cộng đồng Pupil.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Pupil.vn 

Các tên miền thẻ sinh viên của bạn

Nếu bạn là sinh viên của trường đại học UAH.edu.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.UAH.Student.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn

Nếu bạn là sinh viên gốc Việt đang học tại Japan thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Japan.Student.vn để chứng tỏ bạn là một sinh viên gốc Việt tại Nhật Bản thuộc cộng đồng Japan.Student.vn

Nếu bạn được kết nạp vào cộng đồng Student.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Student.vn 

Ngoài ra, các trường đại học có thể tạo thêm tên miền chức vụ (xem tên miền chức vụ bên dưới) cho các sinh viên theo nguyên tắc sau: 

Ví dụ, nếu bạn là sinh viên thứ 1234 của trường đại học UAH.edu.vn thì trường đại học đó sẽ cấp cho bạn một trong các tên miền sau để chứng tỏ là sinh viên của trường: SinhVien1234.UAH.edu.vn / SV1234.UAH.edu.vn / Student1234.UAH.edu.vn tất cả đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.bidanh.com

Các tên miền thẻ giáo viên của bạn

Nếu bạn là giáo viên đang dạy tại Hà Nội thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.HaNoi.Teacher.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của cộng đồng giáo viên HaNoi.Teacher.vn

Nếu bạn là giáo viên gốc Việt đang dạy tại Japan thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Japan.Teacher.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của cộng đồng giáo viên Japan.Teacher.vn

Nếu bạn là giáo viên tốt nghiệp từ trường đại học ABC.edu.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.ABC.Teacher.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của cộng đồng giáo viên ABC.Teacher.vn

Nếu bạn được kết nạp vào cộng đồng Teacher.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Teacher.vn 

Ngoài ra, các trường học có thể tạo thêm tên miền chức vụ (xem tên miền chức vụ bên dưới) cho các giáo viên theo nguyên tắc sau: 

Ví dụ, nếu bạn là giáo viên thứ 123 của trường học UAH.edu.vn thì trường học đó sẽ cấp cho bạn một trong các tên miền sau để chứng tỏ là giáo viên của trường: GiaoVien123.UAH.edu.vn / GV123.UAH.edu.vn / Teacher123.UAH.edu.vn tất cả đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.bidanh.com

Các tên miền thẻ giảng viên của bạn

Nếu bạn là giảng viên đang dạy tại trường đại học tại Việt Nam có tên miền là UAH.edu.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.UAH.Lecturer.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của cộng đồng giảng viên UAH.Lecturer.vn

Nếu bạn là giảng viên gốc Việt đang học tại một trường đại học tại Japan thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Japan.Lecturer.vn để chứng tỏ bạn là thành viên của cộng đồng giảng viên Japan.Lecturer.vn

Nếu bạn được kết nạp vào cộng đồng Lecturer.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.Lecturer.vn 

Ngoài ra, các trường đại học có thể tạo thêm tên miền chức vụ (xem tên miền chức vụ bên dưới) cho các giảng viên theo nguyên tắc sau: 

Ví dụ, nếu bạn là giảng viên thứ 123 của trường đại học UAH.edu.vn thì trường đại học đó sẽ cấp cho bạn một trong các tên miền sau để chứng tỏ là giảng viên của trường: GiangVien123.UAH.edu.vn / GV123.UAH.edu.vn / Lecturer123.UAH.edu.vn tất cả đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.bidanh.com

Các tên miền chức vụ của bạn

Nếu bạn là thành viên của một doanh nghiệp hoặc tổ chức có tên miền ABC.vn thì tổ chức đó sẽ cấp thẻ thành viên cho bạn bằng một tên miền YourName.ABC.vn chuyển hướng (redirect) về YourName.bidanh.com. Bạn chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền YourName.ABC.vn sẽ chứng tỏ bạn là thành viên của tổ chức ABC.vn

Nếu bạn là giám đốc (CEO) thứ 2 tại một doanh nghiệp có tên miền ABC.vn thì doanh nghiệp đó sẽ cấp cho bạn 2 tên miền là: CEO2.ABC.vnGiamDoc2.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.bidanh.com. Khi bạn cần chứng tỏ mình là người giám đốc thứ nhì của doanh nghiệp này thì chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền CEO2.ABC.vn hoặc GiamDoc2.ABC.vn

Tương tự, nếu bạn là chuyên viên thứ 45 của tổ chức ABC.vn thì sẽ được cấp 2 tên miền là ChuyenVien45.ABC.vnExpert45.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.bidanh.com.

Xem hướng dẫn doanh nghiệp tạo các tên miền chức vụ này tại guide.Ename.vn