Thương hiệu brand.Ename.vn của những tổ chức trùng thương hiệu "UAH"

Danh sách các tổ chức được bảo hộ thương hiệu

Link: www.ename.vn/yourname

Protected Ename (Ename được bảo hộ): uah

Status (trạng thái): transferable (có thể chuyển nhượng)

Owner (chủ sở hữu): Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh UAH.edu.vn

Tax code (mã số thuế): 12345678

Website: uah.edu.vn

Email: yourname@gmail.com

Người đại diện: yourname.tentuoi.com

Protected Ename (Ename được bảo hộ): uahvn

Status (trạng thái): transferable (có thể chuyển nhượng)

Owner (chủ sở hữu): UAH.vn

Tax code (mã số thuế): đang cập nhật

Website: UAH.vn

Email: yourname@gmail.com

Người đại diện: nam85.tentuoi.com