Nhân hiệu Ename của những người trùng tên "Your Name"

Danh sách các tổ chức được bảo hộ thương hiệu

Link: www.ename.vn/yourname

Protected Ename (Ename được bảo hộ): yourname

Ename status (trạng thái Ename): transferable (có thể chuyển nhượng) / non-transferable (không thể chuyển nhượng)

Owner (chủ sở hữu): Your Full Name

Date of Birth / Ngày sinh: 10-02-1970

ID number (mã số định danh): *******12345

Email: yourname@gmail.com

Phone number: ****12345

Website: create now

Biography (lược sử): create now